MUDr. Josef Král

Višňová bl.530/673, 434 01 Most

Tel.: 474 552 851 Mail: infokardiomost.cz

Časté dotazy


Co je to anamnéza?

Anamnéza je česky získávání údajů o zdravotním stavu pacientů. Jako v celé medicíně, tak i v kardiologii je velmi významná, správně odebraná anamnéza může vést ke správnému stanovení diagnózy ve více než 50% případů.

V kardiologii se lékař ptá hlavně na bolesti na hrudi, na jejich charakter, jejich lokalizaci, vyzařování, četnost, dobu trvání, souvislosti s námahou, reakci na nitroglycerin nebo analgetika. Dále se lékař ptá na dušnost a její souvislosti, na bušení srdce, nepravidelnost srdeční, vznik bezvědomí, vznik otoků.


Patří EKG k základním vyšetřením v kardiologii?

EKG vyšetření je opravdu základní vyšetřovací metodou v kardiologii. EKG je prováděno standardně u všech pacientů při interním nebo specializovaném kardiologickém vyšetření. Musí být prováděno za standardních podmínek a standardním způsobem (poloha pacienta, poloha elektrod, opakovaná poloha elektrod, odstranění rušivých vlivů).


Co jsou to zátěžová vyšetření?

Mezi zátěžová vyšetření zařazujeme metody, které kombinují zátěž organizmu s EKG vyšetřením a případně jinou zobrazovací metodou. Zátěž může být fyzická (bicykl, běhátko, hand grip), léková nebo psychická event. fyzikální.


Jak se provádí ergometrie - zátěž na stacionárním kole?

Zátěž se provádí na stacionárním kole a na lačno. Postupuje se podle různých protokolů s postupným nebo skokovitým zvyšováním zátěže, za současné pacientovy monitorace EKG, krevního tlaku a srdeční frekvence. Ukončuje se při subjektivním maximu nebo při objevení se patologických známek (ischemie, arytmie, nepřiměřená tlaková reakce).


Co je to Holterova monitorace EKG?

Dlouhodobé monitorování EKG, tzv. Holterovo monitorování, je metoda, která se používá od 60. let. V poslední době zdokonalením přístrojů, jejich miniaturizací a použití počítačového zpracování lze pacienta monitorovat 24-48 hodin až 14 dní. Klasický 2 svodový záznam snímá krátkou a dlouhou osu srdeční po celých 24-48 hodin. Dlouhodobé přístroje jsou buď aktivovány pacientem při potížích nebo zachycují patologické sekvence EKG podle počítačového nastavení. Moderní přístroje mají možnost transtelefonního přenosu.


Budu mít vyšetření testem na nakloněné rovině-HUT, co mě čeká?

Test je indikován při podezření na určitý druh synkopy. Provádí se na sklápěcím stole, pacient je připevněn popruhem na stůl a postaven do úhlu 45-60° po dobu 45-60minut. Po dobu testu je monitorován tlak, srdeční frekvence a EKG. Test je ukončen při výskytu synkopy nebo presynkopy. Pacienta při tom sklopíme do roviny. Symptomy většinou zmizí samy.


Co je to echokardiografie?

Echokardiografie je vyšetření srdce ultrazvukem. Standardní echokardiografické metody dělíme na jednorozměrnou a dvourozměrnou echokardiografii a dopplerovské metody, kdy znázorňujeme pohyb krve nebo struktur v srdci.
Vyšetření provádíme buď klasicky přes hrudník nebo pomocí jícnové sondy. Vyšetřitelnost pacienta je omezena velikostí podkožní tukové vrstvy, tvarem hrudníku, stavem plicní tkáně a u žen velikostí a tvarem prsů.


Co je to katetrizace srdce a jak se provádí?

Pod pojmem srdeční katetrizace jsou zahrnuty výkony spojené se zaváděním srdečních cévek (katetrů) do srdce a cév. Pravostranná katetrizace znamená zavedení katetru nejčastěji přes žílu v třísle do pravých srdečních dutin. Levostranná srdeční katetrizace znamená zavedení katetru nejčastěji přes tepnu v třísle do levé komory. Výkon se provádí v místní anestezii. Při katetrizaci se provádí měření tlaků, měření průtoku krve, měření významnosti srdečních vad a zobrazení srdečních oddílů (ventrikulografie) a srdečních cév (koronarografie), případně se provádí elektrofyziologické vyšetření. Komplikace katetrizace nejsou časté, patří sem poranění cévy, alergická reakce po aplikaci kontrastní látky, vznik závažné arytmie, vznik akutního infarktu myokardu, může dojít k infekci nebo krvácení. Počet komplikací se uvádí kolem 2-3%.


Co je to krevní tlak?

Tlak krevní (TK) je laterální tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní krevního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. Tlak krevní má svůj rytmus, kdy nejvyšší je po probuzení a odpoledne, nejnižší brzy ráno, okolo 3-4 hodiny. Při zátěži TK stoupá. Systolický tlak krve je hodnota naměřená při systole (stah) srdeční a diastolický tlak je tlak naměřený při diastole (relaxaci) srdeční.


Jaký je normální tlak krevní?

Normální TK v dospělosti je 110-139 mm Hg systolického krevního tlaku (STK) a 60-89 mm Hg diastolického krevního tlaku (DTK). Vyšší hodnoty označujeme jako hypertenzi.


Co je to hypertenze?

Podle kriterií označujeme za arteriální hypertenzi opakované zvýšení TK nad 140 STK nebo 90mm Hg DTK, prokazované ve 2 ze 3 měření, pořízených minimálně při 2 návštěvách.


Známe příčinu hypertenze?

Hypertenzi dále dělíme na primární (90-95%), kdy příčina není známá a sekundární (5-10%), kdy je příčina známá.

Mezi základní faktory, které způsobují primární hypertenzi se počítají:

  • genetické faktory (rodinná zátěž)

  • faktory životního stylu (stravování, tělesná aktivita, alkohol, solení, obezita)

  • porucha regulačních mechanismů.

Mezi příčiny sekundární hypertenze patří choroby ledvin, endokrinní nemoci (nadledvinky, štítná žláza), zúžení aorty, některá neurologická onemocnění, některé léky.


Jak často se hypertenze vyskytuje?

Hypertenze se vyskytuje v populaci dle výše uvedených kriterií v 20-24%. Výskyt stoupá s věkem, u starých osob se vyskytuje v 40-60%.

Časté dotazy

© 2021 Insion