MUDr. Josef Král

Višňová bl.530/673, 434 01 Most

Tel.: 474 552 851 Mail: infokardiomost.cz

Kardiologické vyšetřovací metody


Zátěžové EKG - Ergometrie

Definice:

Vyšetření hodnotící EKG změny během tělesné zátěže.

Princip:

Pacient absolvuje zvyšující se tělesnou zátěž na bicyklovém ergometru za soustavného sledování EKG, sledování TK a subjektivních potíží.


Příprava k vyšetření:

Při diagnostickém testu vysazení těchto léků 24 hodin před vyšetřením. Betablokátory : (mezi které patří například-Vasocardin, Apo-Metoprolol, Betaloc, Sectral, Lokren, Tenormin, Atenolol, Visken, Sandonorm a řada dalších), dále Depotní nitráty: (sem patří Nitro Mack, Sorbimon, Iso Mack, Mono Mack, Monosan, Molsihexal, Corvaton, a jiné) a Blokátory kalciového kanálu (např.: Isoptin, Verapamil, Agen, Zorem, Orcal, Cordipin, Diacordin, Presid, Plendil,  apod.)

 Test na nakloněné rovině (HUT - Head-up tilt test)

Definice:

Nezatěžující kardiovaskulární vyšetření sloužící k objektivizaci některých forem synkop  - (tj. krátkodobá ztráta vědomí spojená s pádem a s rychlým návratem vědomí).

Princip:

Při pasivním stání pacienta na sklopném lehátku se u citlivých jedinců aktivuje vegetativní nervový systém reflexním mechanismem, který vede k náhlému významnému poklesu krevního tlaku  (hypotenzi)nebo náhlému zpomalení srdce (bradykardii až krátké asystolii)  nebo smíšené reakci (hypotenze i bradykardie) s následnou ztrátou vědomí, která se po položení pacienta záhy upravuje (vzestup krevního tlaku i srdeční frekvence).Trvalé EKG sledování srdeční akce a měření TK v minutových intervalech během tohoto testu pak tyto reakce včas zachytí a mohou tak ozřejmit příčinu pacientových synkop.


Provedení HUT:

Sklopení pacienta v úhlu 60 st. na dobu 45 minut - pacient stojí, je opřený o speciální sklopné lehátko a po tuto dobu je sledována tepová frekvence, EKG a krevní tlak.

 Holterovo monitorování

Definice:

24 hodinová monitorace EKG s počítačovým zpracováním provedeného záznamu a ruční kontrolou patologických (tj. abnormálních) úseků s možností konfrontace EKG zápisu se subjektivními potížemi udávanými pacientem.


Provedení:

Záznam se provádí pomocí hrudních elektrod, které jsou pacientu nalepeny na přední stěnu hrudníku, vyšetření není limitováno omezeními lékovými či jinými opatřeními. Pacient si ovšem musí přinést vlastní alkalické baterie,  které mu budou po vyhodnocení vráceny zpět. Během monitorace musí zapisovat přibližně činnost, kterou provádí, případně zaznamenat obtíže a k nim i příslušný čas.

 Ambulantní monitorování krevního tlaku ("tlakový Holter")

Definice:

Nezatěžující vyšetřovací metoda umožňující 24 hodinovou monitoraci krevního tlaku.

Popis metody:

Přístroj se skládá z automatického tlakoměru řízeného mikroprocesorem a vybaveným pamětí, který je spojen s manžetou vybavenou mikrofonem. Manžeta se přikládá na paži - u praváků - vlevo, u leváků - vpravo. Záznam měření obnáší cca 50-300 hodnot TK (podle nastavení v programu), během dne probíhá měření cca v intervalech cca l0 až 30 minut, v noci jsou intervaly delší, aby se omezilo rušení pacienta ve spánku. Výsledkem měření je tlakový záznam, který se po nahrání do počítače, dále vyhodnocuje (24 hodinový průměr, dále denní a noční průměr, maxima, minima TK…).

Metoda se využívá nejčastěji k průkazu hypertenze v časném stadiu nebo ke kontrole účinnosti medikamentosní léčby.

 


 


Jícnové EKG a jícnová stimulace síní

Definice:

Vyšetřovací metoda spočívající ve snímání EKG speciální elektrodou zavedenou (nosem či ústy) do jícnu s možností programované stimulace síní pomocí externího stimulátoru.

Princip metody:

Elektroda v jícnu leží blízko levé síně, která na jícen anatomicky naléhá. Takto je snímán EKG signál síní i komor. Záznam je kvalitnější, než klasická EKG křivka, využívá se jí při sporných záznamech srdečního rytmu, nebo pomocí ní lze zvrátit abnormální rytmus na normální fyziologický. Metoda je diagnosticky vhodná tehdy, když pacient udává opakovaně pocity bušení srdce, u neobjasněných náhlých ztrát vědomí atd. Pacient musí být nalačno.

 


 


Echokardiografie - ultrazvukové vyšetření srdce

Definice:

Ultrazvuková vyšetřovací metoda založená na principu vysílání ultrazvukových vln a přijímání jejich odrazů (ech) od srdečních struktur s následným převedením získaných signálů do obrazové nebo zvukové podoby.

Používané metody

Transtorakální:

vyšetřujeme UZ sondou z několika míst na hrudníku, získáváme zobrazení srdce v několika projekcích.

Zátěžová echokardiografie:

Během zátěžového vyšetření na bicyklovém ergometru vleže se provází ultrzvukové vyšetření srdečního svalu, které umožňuje posuzovat jeho kinetiku. Využívá se tam, kde změny na EKG neumožňují hodnotit zátěžovou EKG ergometrii.

 InformaceVyšetřovací metody

© 2021 Insion